KD_TAUSTA

Tausta

Kansallinen Dynamiikka on verkkolehti, jonka julkaisussa pohditaan suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisia tapoja organisoitua. Tavoitteena on nostaa keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä. 

Lehden systeeminen psykodynaaminen tulokulma on poikkitieteellinen lähtökohta, joka yhdistää kolminaisuuden 

  • psykoanalyyttisistä vaikutteista, 
  • ryhmädynaamisista teorioista ja käytännöistä, sekä  
  • avoimien systeemien tehtävä- ja rajatietoisuuden.

 

Lehden kustantaja on ajatushautomo Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikka, RYD. Lehden päätoimittajan Anja Salmen lisäksi toimituskuntaan kuuluvat Aki-Mauri Huhtinen, Sinikka Torkkola ja Anu Plym. Lue lisää toimituskunnan jäsenistä…

Toimitustyössään lehti on sitoutunut hyvään journalistiseen tapaan.

Lehden edustamaa ajatustapaa pyritään tässä julkaisussa välittämään artikkeleiden, näkökulmien ja uutisten avainsanoilla. Ne  perustuvat systeemiseen psykodynaamiseen teoriaan suurten ryhmien muutosprosesseista. Avainsanoilla kuvataan niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä tai teemoja, joihin muutoksessa syntyvien vaikeuksien on havaittu keskittyvän. Lue lisää avainsanoista…

Miksi kansallinen?

Verkkolehden nimi Kansallinen Dynamiikka on suora käännös termistä National Dynamics. Sillä viitataan kansainvälisissä yhteyksissä  kansakunnille ja valtioille ominaisen ryhmädynamiikan tutkimiseen. Kansallinen-sanalla viitataan verkkolehden toiminta-alueeseen eli suomalaiseen yhteiskuntaan. Selvempi suomenkielinen vastine olisikin yhteiskunnallinen, mutta kansainvälisen yhteyden vuoksi lehti käyttää myös suomenkielisessä nimessään kansallisuus-sanaa.