Toimitus

Päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja Anja Salmi

Lääketieteen lisensiaatti Anja Salmi on psykiatrian erikoislääkäri. Hänellä on postgraduate tutkinto hallitustyöskentelystä (Tavistock Instituutti). Hän on Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio OY:n toimitusjohtaja, ruotsalaisen AGSLO säätiön säätiöneuvos ja FINOD r.y:n hallituksen jäsen. Anja Salmi on työskennellyt pitkään suurryhmädynamiikan parissa Kleinilaisen psykoanalyyttisen ajattelun pohjalta. Hänen erityisen mielenkiintonsa kohteena on ollut kollektiivisen menetyksen psykodynamiikka ja psykobiologiset sukupuolierot.

Toimituskunnan jäsen Olli Sinivaara

Olli Sinivaara (VTM) on kirjailija, kääntäjä ja ranskalaisen akateemikon René Girardin kehittämän mimeettisen teorian asiantuntija. Mimeettinen teoria on monitieteinen kokonaisuus, joka koskee ihmisten psykososiaalisia suhteita sekä väkivallan roolia eri yhteiskunnissa ja uskonnoissa. Sinivaara on suomentanut Girardin antropologisen pääteoksen Väkivalta ja pyhä (Tutkijaliitto 2004).

Toimituskunnan jäsen Satu Engblom

Satu Engblom on kulttuuri- ja hoiva-alan sekatyöläinen. Hän on kiinnostunut konkreettisten paikkojen, kuten rakennusten, ja etäläsnäolon suhteesta käytäntöihin ja ajatteluun yhteisöissä. 

Kirjoittajat

Kansallinen Dynamiikan näkökulmien kirjoittajat edustavat monipuolista yhteiskunnallista ajattelua. Julkaisemme näkökulma-artikkeleita myös englanniksi ja ruotsiksi. Tervetuloa mukaan myös uudet kirjoittajat, käsikirjoituksia ja teemaehdotuksia voi lähettää toimitukselle (yhteiskuntien.dynamiikka@gmail.com).

Kirjoittajat haluavat julkaista käsityksiään tarkastellakseen suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa laajemminkin soveltaakseen noita käsityksiään vaikuttaakseen asioihin verkoston tarkoitusten mukaisella tavalla.

Brissett Leslie

Tohtori Leslie Brisset, PhD
Johtaja, Ryhmädynaaminen Ohjelma
Tavistock Institute of Human Relations

Hallamaa Jaana

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt mm. bioetiikan kysymyksiä, arvomuutoksen vaikutuksia ja yhdessä toimimisen etiikkaa. Hallamaalla on laaja kokemus työskentelystä eri alojen eettisissä toimikunnissa (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Julkisen sanan neuvosto, Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Väestöliiton eettinen toimikunta). Ajatushautomossa hänen painopisteenään on tutkimuksen kehittäminen.

Huhtinen Aki-Mauri

Aki-Mauri Huhtinen on johtamisen sotilasprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoululla. Sotilasarvoltaan Huhtinen on yleisesikunta everstiluutnantti ja tehnyt väitöskirjansa 1996 Tampereen yliopistolle teoreettiseen filosofiaan. Huhtisen tutkimusaiheita ovat sotilasorganisaatiotutkimus ja informaatiosodankäynti. Aki-Mauri kuuluu Kansallinen Dynamiikka -lehden toimituskuntaan.

Högberg Britta

Britta Högberg, laillistettu psykologi; kasvatustieteiden tohtori. Hän on työskennellyt tutkimusjohtajana Tukholman maakuntahallituksessa ja lehtorina koulutus ja kasvatustieteiden instituutiossa Tukholman yliopistossa. Jäätyään eläkkeelle hän on ollut aktiivinen kirjoittaja ja kirjoittaa aikamme ammatillisesta osaamisesta. Vuonna 2016 julkaistiin hänen kirjansa Villakoiran ytimessä (Pudels kärnä) aikamme laadusta ja ammatillisesta osaamisesta, jonka julkaisi Daidalos kustannusyhtiö. Hän on yksi AGSLO:n perustajajäsenistä ja on ollut sen hallituksen jäsen yli kolmekymmentä vuotta, tänä päivänä hän on säätiöneuvos AGSLO:ssa. Hän on myös työskennellyt toimihenkilönä ja konferenssijohtajana ryhmätyökonferensseissa Ruotsissa, Norjassa, Englannissa ja USA:ssa.

Kovanen Pirjo

Pirjo Kovanen, KM, opettaja, pohdiskelija, on työskennellyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tehtävissä ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen kehittäjänä valtakunnallisissa Euroopan sosiaalirahaston tukemissa kehittämishankkeissa. Viimeksi hän on työskennellyt alaikäisenä ilman huoltajaa maahantulleiden turvapaikanhakijoiden palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen parissa. Hän toimii maahanmuuttajanuorten vapaaehtoisena tukihenkilönä perheensä kanssa ja opiskelee parhaillaan erityisopettajaksi.

Kulmanen Marjukka

Marjukka Kulmanen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja luonto-, luonnonvara- ja energiakysymyksiin erikoistunut vapaa toimittaja. Hän on perehtynyt rakennetun ympäristön suojeluun ja kulttuuriperintökohteiden säilyttämiseen. Hän on vetänyt kaupunkien kulttuuri- ja kehittämishankkeita.

Larsson Magnus

Tohtori Magnus Larsson, PhD, on laillistettu psykologi ja dosentti. Hän työskentelee organisaation kehittämisen lehtorina ’Institut for organisation’issa Copenhagen Business Shoolissa. Hän opettaa ja tutkii pääasiassa johtajuutta. Hän on myös ruotsalaisen ryhmädynaamisen organisaatio AGSLOn puheenjohtaja ja osallistunut toimihenkilönä ryhmädynaamisiin konfrensseihin niin Ruotsissa, Tanskassa kuin Färsaarillakin.

Linna Ari

Geologi-lintuharrastaja, pitää poikkitieteellisistä projekteista ja keväistä.

Partanen Jenni

Jenni Partanen on arkkitehti, kaupunkisuunnittelija ja tekniikan tohtori, joka tutkii erityisesti kaupungin itseohjautuvia taloudellisia ja sosio-kulttuurisia prosesseja ja mekanismeja, ubiikin ’ohjelmoitavan kaupungin’ problematiikkaa sekä suunnittelun mahdollisuuksia kaupungin monimutkaisten ja ennakoimattomien ilmiöiden hallinnassa. Hän opettaa Tampereen Yliopiston arkkitehtuurin laitoksella kaupunkisuunnittelua ja paikkatietopohjaisia menetelmiä kandidaatti- ja maisteritasoilla.

Partanen Leena

Leena Partanen, insinööri, on työskennellyt sähköteknisen kaupan erilaisissa asiantuntijatehtävissä.
Aktiivisen kirjoittamisen lisäksi hän toimii myös kirjoittajaryhmissä.
Kirjoittamista hän on opiskellut Oriveden opiston Vapaassa kirjoittajakoulussa, kesä- ja viikonloppukursseilla sekä Laajasalon opiston kirjoittajalinjalla.

Pihkala Juha

Olen Juha Pihkala, ikää kertynyt 75 vuotta, asun Tampereella, olen dosentti Helsingin yliopistossa, eläkkeellä Tampereen piispan virasta. Sitä ennen olen työskennellyt aluksi seurakuntapappina, sitten Tampereen hiippakunnan pääsihteerinä ja lopuksi Kirkon koulutuskeskuksen johtajana.

Kuluvan vuosituhannen ajan olen toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kirjoittelen, luen paljon ja kaikenlaista, pääasiassa kuitenkin tietokirjallisuutta, teen käännöksiä latinankielisistä klassisista kristillisistä teksteistä.

Pirhonen Veikka

Veikka Pirhonen on filosofian maisteri, toimitusjohtaja VIBECO-Virtual Buildings Ecosystem Oy:ssa sekä TEM energiakärkihankkeen johtaja.

Pleijel Christian

Christian Pleijel asuu Kökarissa ja työskentelee ohjelmajohtajana Tukholman Royal Institute of Technology, KTH:ssa. Hän on pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoyhteistyön puheenjohtaja. Hän on paneutunut pitkän tähtäimen suunnitelmallisuuteen vesi, viemäröinti, energia ja saarten merikuljetuksen osalta. Työssään hän puhuu paljon, kirjoittaa mielellään ja pitää kävelemisestä. Hän pitää pienistä asioista, sellaisista jotka kasvavat. Hän kasvattaa omat perunansa ja työskentelee siellä, mihin hän ripustaa hattunsa. Se tapahtuu usein matkalla: junissa, busseissa ja lautoilla. Sellaista on saaristolaisen elämä.

Rainio Elina

Elina Rainio on KM, työyhteisövalmentaja ja teatteripedagogiikan lisensiaatti. Hän on yksi ryhmän oman aiheen ja tarinallistavien työtapojen pioneeri ja kehittäjä Suomessa. Elina on valmentanut toiminnallisesti erilaisia työyhteisöjä yli 30 vuotta. Hän harrastaa mietiskelyä, lukemista ja puutarhan hoitoa. Kasvihuone on uusin innostuksen kohde. Elina työskentelee Sillanrakentamossa Espoossa. www.sillanrakentamo.com

Salmi Anja

Anja Salmi, LL, psykiatran erikoislääkäri, on Psykitarinen lääkäriasema Egofunktio Oy:n toimitusjohtaja. Hän on opiskellut psykoanalyyttistä ryhmädynamiikkaa vuodesta 1981 ja on Tavistock Instituutin (TIHR) pitkäaikainen kasvatti.Hän on osallistunut lukuisiin ryhmädynamiikan koulutuksiin eri puolilla maailmaa. Hän on Kansallisen Dynamiikka – verkkolehden toimituskunnan puheenjohtaja ja päätoimittaja.

Sher Mannie

Tohtori Mannie Sher, PhD
Johtaja, Ryhmädynaaminen Ohjelma
Tavistock Institute of Human Relations

Svenn Heikki

Heikki Svenn on eläkkeellä oleva insinööri. Hän on työskennellyt konsulttina ja Espoon kaupungin teknisessä keskuksessa suunnittelijana ja työpäällikkönä.

Hän on harrastanut kuorolaulua kolmekymmentä vuotta.

Torkkola Sinikka

Sinikka Torkkola on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja sairaanhoitaja. Hän työskennellyt Tampereen yliopistossa tutkija parikymmentä vuotta. Hän on erikoistunut terveysviestintään ja terveysjournalismiin. Viimeksi hän on tutkinut terveysviestintää sosiaalisessa mediassa. Väitöskirjassaan Sairas juttu, tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta (2008) hän erittelee sekä terveysviestinnän teoriaa että sanomalehden tapaa kuvata yhden sairaalan toimintaa. Hän on tutkinut myös poliittista journalismia sekä journalismin sukupuolittuneita käytäntöjä.

Torkkola on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Hän toimii myös Tampereen yliopiston Julkisalan koulutettujen JUKOn pääluottona.

Visakko Tomi

Tomi Visakko (FT) on tutkija, joka yrittää ymmärtää ihmislajin kulttuurista käyttäytymistä ammentaen antropologiasta, lingvistiikasta ja semiotiikasta. Parhaillaan hän on kiinnostunut rooleista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erityisesti niiden omaksumiseen liittyvistä kulttuurisista tekniikoista, arvoista ja tietorakenteista. Hän toimii syksyn 2017 yliopistonlehtorin sijaisena suomen kielen oppiaineessa Helsingin yliopistossa ja jatkaa sen jälkeen Koneen Säätiön rahoittamaa post doc -projektiaan (”Cultural Technologies of Self-Transformation”).

Väätti Ilkka

Ilkka Väätti (s. 1955) on taiteen tohtori (TaT) ja kuvataiteilija, joka toimii taidemaalarina, taidegraafikkona ja arkkitektonien rakentajana sekä osa-aikaisena tutkijana. Hän on työskennellyt työuransa aikana tuntiopettajana lukuisissa kuvataiteen oppilaitoksissa. Väätti oli Lahden taideinstituutin viimeinen taiteellinen johtaja 2015−2016. www.ilkkavaatti.fi