Den Nationella Dynamiken vill väcka diskussion och påverka de problempunkter i samhället som förorsakar fragmentering och stagnation om de är otillräckligt genomarbetade.

Hopp och kontinuitet uppnås genom att arbeta tillsammans.

Om

Den Nationella Dynamiken är en webbtidning, vars publikation diskuterar de sätt att organisera sig som är kännetecknande för det finska samhället. Syftet är att lyfta fenomenen inom det finska samhället till diskussion. Det tankesätt som tidningen representerar förmedlas i denna publikation genom artiklarnas nyckelord. Dessa baserar sig på den systemiska psykodynamiska teorin om stora gruppers förändringsprocesser. Med nyckelorden beskrivs de samhälleliga fenomen eller teman som man funnit att svårigheterna i relation till förändringarna koncentreras till.

Tidningens förläggare är tankesmedjan Gruppernas och Samhällenas Dynamik, RYD. Förutom tidningens chefredaktör Anja Salmi omfattar redaktionen Olli Sinivaara, Aki-Mauri Huhtinen och Satu Engblom. I sitt redaktionella arbete har tidningen bundit sig att följa god journalistisk praxis.

Tidningen är en publiceringsplattform för dem som vill

 • publisera sina åsikter för att granska det finländska samhället och bredda världen
 • tillämpa dessa åsikter
 • påverka saker

 

Tidningens systemiska psykodynamiska infallsvinkel är en tvärvetenskaplig utgångspunkt som kombinerar trefaldigheten:

 • psykoanalytiska influenser,
 • gruppdynamiska teorier och praktiker, och
 • de öppna systemens medvetenhet om uppgifter och gränser.

 

Webbtidningens namn Den Nationella Dynamiken är en direkt översättning av termen National Dynamics. Med den hänvisar man i internationella sammanhang till gruppdynamikforskning som är kännetecknande för nationer och stater. Med ordet nationell hänvisar man till webbtidningens verksamhetsområde, dvs. det finska samhället. En tydligare svenskspråkig motsvarighet skulle vara social, men pga. tidningens internationella anslutningar används ordet nationella också i det svenskspråkiga namnet.

Viktiga aspekter i analysen

Tidningens utgångspunkter inkluderar ett intresse för psykodynamik och social dynamik. Synpunkter kan vara till exempel psykoanalytiska eller socialantropologiska teorier, den individuella eller kollektiva identiteten och hur alteriteten formar sig. Tänkbara kompletterande betraktelsesätt är tex. granskning utifrån komplexa adaptiva systems (CAS) aspekter som ofta visualiseras med hjälp av Mandelbrot fraktaler.

I sådana system delarna är bara delvist kopplade till varandra. Typiskt för dessa är förändringar som ofta händer med små steg, skapade genom paradoxer. Nedan kan du titta visualisering av Mandelbrot fraktaler och en kort introduktion till komplexa adaptiva system.


						
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Artiklar som publiseras i webbtidningen Nationella Dynamiken kan etablera sig exempelvis på följande ansatser eller deras kombinationer:

 • Tillvägagångssätten till annanhet: psyke, samhälle, politik och kultur
 • Tillvägagångssätten av social antropologi
 • Tillvägagångssätten som byggs på psykoanalytiska teorier
 • Tillvägagångssätten som byggs på psykologiska teorier
 • Tillvägagångssätten som byggs på kaos teorier
 • Tillvägagånssätten av CAS (complex adaptive systems)
 • Tillvägagångssätt som byggs på teorier av ledning, ledarskap och organisationer
 • Tillvägagånssätt som byggs på historia tolkning och historiska förändringar
 • Filosofiska tillvägagångssätt
 • Tillvägagångssätt av media, kultur och samhälle forskning
 • Tillvägagångssätt med några andra teoretiska bakgrunder
Ytliga förenklingar, djupa känslor

Betecknande för vår tidsepok är nationella men också internationella synbara kollektiva rörelser. Intrycken grundar sig på förenklingar, och erbjuder externt lätta men i själva verket ytliga lösningsmodeller som i stället ökar fragmenteringen. Populistiska rörelser och populistiska strömningar i andra sammanhang erbjuder många talande exempel angående detta fenomen.

Identitet, gränser, annanhet och förändring

Den nationella identifikationen, identiteten, annanheten och gränserna, blir ständigt ifrågasatta. Generationernas ömsesidiga relationer förändras och generationerna ändras. Den sexuella, psykiska och sociala identiteten och dess motpol annanhet ändras, lika väl som den nationella, språkliga, socioekonomiska och ideologisk identiteten och annanhet, ändras.

Förändring sker i de kollektiv där medlemskapet formas av identitet medans medlemmarna förenar sig och åt andra håll skiljer sig ifrån kollektivet. Gränserna så väl som de kollektiva, som de individuella identiteterna, möter ständigt nya utmaningar för att röra på sig eller flytta på gränserna. Situationen blir allt mer komplicerad av ständigt skiftande beroendeskap mellan individer och kollektiver.

Enligt både psykoanalytiska och andra föreställningar bildas och upprätthålls identitet på grundval av identifikation i vilken gränser bildas i förhållande till annorlundahet.

Ändring från en ostabilitet till en annan

Under nuvarande omständigheter känner många att deras möjligheter att påverka är marginell. Vi är tvungna att leva i en värld av paradoxer, där möjligheterna till ett förutseende är små. Angelägenheter som påverkar processerna är ofta löst ihopkopplade med varandra; ibland knappast inte alls. Förändringar är ofta möjliga men med bara små steg i taget, dock i vissa fall snabbare. Istället för balans kan utvecklings bilden bättre beskrivas som rörelse från ett ostabilt läge till ett annat.

Det är avgörande att kunna arbeta tillsammans för att överleva

Den Nationella Dynamiken och RYD sätter uppmärksamheten till sådana element som hopp, kontinuitet, tillhörighet och uppehållandet av förändringen. Trots ångesten som når kollektiva “mått och mätt”, är det avgörande för vår överlevnad att kunna arbeta tillsammans.

Vi lever i en ständig förändringsprocess

Från existentialismens synpunkt; ångest; hör oundvikligen till människans öde och den ökar i den ständiga förändringsprocessen. Sorgen och bearbetandet av sorgen är väsentligt för all förändring.

Splittring, stagnation och integration

Den otillräckliga processeringen leda till fenomen som stagnation och splittring. I det fallet är det omöjligt att nå integration och föga troligt att man samarbetar trots att det finns starka gemensamma skäl till det.

Den Nationella Dynamiken och tankesmedjan RYD kartlägger och validerar konkreta tillvägagångssätt som kan tillämpas för att minska fragmenteringen och stagnationen i vårt samhälle.