KD_AVAINSANAT

Nyckelord

Enligt det tankesätt som webbtidningen Den Nationella Dynamiken företräder lever samhällena i ständig förändring, och svårigheterna koncentrerar sig på specifika teman. Dessa teman har upptäckts när det moderna samhällets gruppdynamiska fenomen har undersökts genom systemteorier. Som basis har använts den information om människan som skapats genom psykoanalys.

Vi vill förmedla läsaren det tankesätt som fokuserar på förändringsförloppet. Temana kallas här nyckelord och vi lyfter dem till molnet i samband med varje artikel. Vi hoppas att läsaren kan i beskrivningarna av den omgivande vardagen lära sig identifiera de punkter som borde uppmärksammas.