A A A

VÅRT MODIGA INITIATIV

Konestiftelsen

@koneensaatio

#rohkeatekijä

Konestiftelsen har beviljat tankesmedjan Gruppers och samhällens dynamik ett treårigt understöd för åren 2020-2022. Understödet är avsett för Identifiering och avvärjning av korruption från gruppernas och samhällenas synpunkt. Projektet leds av Anja Salmi, och övriga medlemmar i tankesmedjan är professorerna Jaana Hallamaa, Aki-Mauri Huhtinen och Elina Knihtilä samt doktorerna Sinikka Torkkola och Ilkka Väätti.

Vi har nu anknutits till den ärofulla gruppen Konestiftelsen. Stiftelsen ger oss betydande ekonomiskt stöd och dessutom olika möjligheter att bygga upp nätverk och att göra vårt arbete känt. Vi får också stöd och hjälp i form av råd och anvisningar, och konkret hjälp genom möjligheten att kunna använda olika lokaliteter.

Vi hoppas kunna uttrycka vår tacksamhet till Konestiftelsen genom att utföra vårt arbete så väl som möjligt, och genom att för vår egen del hjälpa vårt land i att lyckas med förändringsprocesser.

#ROHKEATEKIJÄ #BOLDMAKER

Syftet med vårt projekt är att påverka det finländska samhället genom att identifiera olika former av inbyggd korruption. Till detta strävar vi genom att förstärka speciellt de politiska aktörernas kunskaper att bekämpa och förhindra denna korruption.

Utgångspunkten är att betrakta korruptionen ur en annorlunda synvinkel som utnyttjar organisationernas och samhällets dynamik utgående från gruppfenomen. De olika uttrycksformerna för korruption särskiljs genom att sätta dem i relation till gruppernas grunduppgifter, aktörsroller och sätten att tänja på normerna.

Tankesmedjans medlemmars eget kunnande

Med det erhållna understödet kommer vi att förstärka tankesmedjans eget kunnande för att identifiera och motarbeta korruption på organisations- och samhällslivets olika plan.

Workshops för unga politiker

Ett specifikt syfte är att organisera en serie workshopar, där detta kunnande förs vidare till unga som är aktiva i samhället, så att dessa unga utvecklas till ansvarsfulla medlemmar av politiska organisationer samt till påverkare och beslutsfattare inom vårt samhälle.

Vår webbtidning

Vår tankesmedjas övriga aktiviteter, såsom publicering av en webbtidning, stöder vårt mål att uppnå vårt huvudsakliga syfte.

Vi önskar att vi kan finna de personer, åt vilka samhälleligt missnöje erbjuder en utgångspunkt till att reflektera över problem och till att utvecklas så, att dessa personer kan identifiera och förstå de former av korruption som förhindrar positiv utveckling. Vi vill ta större risker och bli mera utsatta i vårt samhälle. Det är viktigt att mera klarsynt betrakta de roller som påverkar vårt samhälle, och att se hur dessa kan användas som stöd för att identifiera och förhindra korruption. Så blir det också möjligt att åtgärda organisationer som skadats av korruption.

https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2019-2/yleinen-apurahahaku-taiteen-arvioijaprofiilit-5-12-2019/


VI ÄR TACKSAMMA FÖR TAVISTOCK INSTITUTE

Tavistock Institute logo
för månsidig stöd och samarbete både med födsel och med uppehållning av vår think tank Gruppernas och samhällenas dynamik, vår vebbtidning Den Nationella Dynamiken och våra workshoper till unga politiker. Det hög kvalitet tänkandet som specielt Tavistock Institutets Mannie Sher, Leslie Brissett och Eliat Aram har meddelat oss tillsammans med unikt lärande på praktisk nivå bygger upp vår centrala ryggraden både i teorin och i praktiken.https://www.tavinstitute.org/news/consulting-to-countries-part-ii/

The Tavistock Institute of Human Relations has been at the forefront of social science research and development since 1947: generating and applying ideas, and providing practical help to groups and organisations facing contemporary challenges. The Institute is a not-for-profit, whose main purpose is for the public good – to help organisations to learn, change, lead, innovate and flourish. We focus on our clients’ aims and on the way they go about their work. We offer a partnership with our clients, collaborating in: diagnosis and problem solving; designing and implementing organisational interventions; managing change; reflecting and learning. Our consultants are skilled in creating safe spaces for our clients to learn from experience and foster experimentation. We listen and respond in ways that balance constructive challenge with effective support. Much of the Institute’s work is multi-disciplinary and through research, evaluation, organisational consultancy and professional development, the Institute promotes compassionate leadership, sustainable change and ongoing learning.


TACK TILL

Heikki Svenn
Mannie Sher
Leslie Brissett
Eliat Aram
Maria Claudia Benassi
Siv Boalt Boethius
Helena Järvinen
Pasi Olkkonen
Timo Hamina
Janni Jääskeläinen
Ritva Jansson
Bernt Balkh
Annamari Huovinen
Lea Henriksson
Erja Makkula
Britta Högberg
Jouko Järvinen
Arja Lerssi-Lahdenvesi
Tommi Korkeakoski
Elina Rainio
Jolita Buzaityte-Kasalyniene
Miki Rozenstine
Franca Fubini
Alfredo Veneziale
Helen Fatkulbayanova
David Lawlor
Magnus Larsson