A A A

kansallinendynamiikka.fiCAS

VAD ÄR NATIONELLA DYNAMIKENS NÄTVERK?

Nationella dynamikens nätverk syftar på:

  • de som vill publisera sina åsikter för att granska det finländska samhället och bredda världen
  • för  att tillämpa dessa åsikter
  • påverka saker på det sättet som är förenliga med nätverkets ändamål

Ett viktigt nätverks manifestation är webbtidningen.

Namnet nationell  pekar på nätverkets säte, Finland. Aktiviteternas målsättning är påverkan från Finland och  sätten att organisera sig är ett kännetecknande för Finland. Definitionen syftar inte till att begränsa nätverket  nationellt, språkligt eller på något annat sätt.

Delarna i komplexa adaptiva system (CAS) är bara delvist kopplade till varandra. Typiskt för dessa är förändringar som ofta händer med små steg, skapade genom paradoxer.

Viktiga aspekter i analysen

Nätverkets utgångspunkter tar till vara medlemmarnas intresse i psykodynamik och social dynamik. Synpunkter kan vara till exempel psykoanalytiska eller socialantropologiska teorier, den individuella eller kollektiva identiteten och hur alteriteten formar sig. Tänkbara kompletterande betraktelsesätt är tex. granskning utifrån komplexa adaptiva systems (CAS) aspekter som ofta visualiseras med hjälp av Mandelbrot fraktaler.

Fraktaler av Mandelbrot används att illustrera CAS.
Video: Gaurav Vohra, “A fractal zoom on a Mandelbrot set, finishing on a dendrite area”, Nov 12, 2006, Youtube.

Det centrala är nätverkets ändamål. Nätverket kartlägger och gör konkreta observationer med hjälp av applikationer som gör det möjligt att minska disintegration och att undvika stagnation.Delarna i komplexa adaptiva system (CAS) är bara delvist kopplade till varandra. Typiskt för dessa är förändringar som ofta händer med små steg, skapade genom paradoxer.

Ytliga förenklingar, djupa känslor

Betecknande för vår tidsepok är nationella men också internationella synbara kollektiva rörelser. Intrycken grundar sig på förenklingar, och erbjuder externt lätta men i själva verket ytliga lösningsmodeller som I stället ökar fragmenteringen. Populistiska rörelser och populistiska strömmningar i andra sammanhang erbjuder många talande exempel angående detta fenomen.

Det centrala i ‘nationell dynamik’- är nätverkets ändamål. Det innebär att kartlägga och göra dugliga konkreta betraktelser med hjälp av vilkas applikationer det är möjligt att minska disintegration och undvika stagnation.

Identitet, gränser, annanhet och förändring

Enligt de psykoanalytiska och andra uppfattningar skapas och hävdas identitet. Grunden av identifikation sker genom att gränserna formas i enlighet med annanhet. Bland de psykoanalytiska uppfattningar som finns understryks speciellt den projektiva och introjektiva identifikationen.

Den nationella identifikationen, identiteten, annanheten och gränserna, blir ständigt ifrågasatta. Generationernas ömsesidiga relationer förändras och generationerna ändras.

Den sexuella, psykiska och sociala identiteten och dess motpol annanhet ändras, lika väl som den nationella, språkliga, socioekonomiska, världsåskådningsidentiteten och annanhet, ändras.

Förändring sker i de kollektiv där medlemskapet formas av identitet medans medlemmarna förenar sig och åt andra håll skiljer sig ifrån kollektivet. Gränserna så väl som de kollektiva, som de individuella identiteterna, möter ständigt nya utmaningar för att röra på sig eller flytta på gränserna.

Situationen blir allt mer komplicerad av dom ständigt skiftande interberoendeskap av individer och kollektiver.

Ändring från en ostabilitet till en annan

Under nuvarande omständigheter känner många att deras möjligheter att påverka är marginell. Vi är tvunga att leva i en värld av paradoxer, där möjligheterna till ett förutseende är små.  Angelägenheter som påverkar processerna är ofta löst ihopkopplade med varandra; ibland knappast inte alls. Förändringar är ofta möjliga men med bara små steg i taget, dock i vissa fall snabbare. Istället för balans kan utvecklingsbilden bättre beskrivas som rörelse från ett ostabilt läge till ett annat.

I nationella dynamikens fenomen, fäster man uppmärksamheten till element: hopp, kontinuitet, tillhörighet och uppehållandet av förändringen.

Det är avgörande att kunna arbeta tillsammans för att överleva

Från nationella dynamikens aspekt sätter man uppmärksamheten till sådana element som hopp, kontinuitet, tillhörighet och uppehållandet av förändringen. Trots ångesten som når kollektiva “mått och mätt”, är det avgörande för vår överlevnad att kunna arbeta tillsammans.

Vi lever i en ständig förändringsprocess

Från existentialismens synpunkt; ångest; hör oundvikligen till människans öde och den ökar i den ständiga förändringsprocessen. Sorgen och bearbetandet av sorgen är väsentligt för all förändring.

En förändring som är otillräckligt bearbetad kan sättas i gång genom kollektiva projektioner å ena sidan processer som är analoga till paranoia med fiendebilder som formar sig genom projektioner och å andra sidan maniska och omnipotenta processer med idealiserade ledare och andra idealfigurer. Man bör ändå förutse att dom bereder vägen till ännu bittrare kollektiva besvikelser.

Från ’nationella dynamikens’ nätverks synpunkt kan den otillräckliga processeringen leda till fenomen som stagnation och splittring.

Splittring, stagnation och integration

Från ‘nationella dynamikens’ nätverks synpunkt kan den otillräckliga processeringen leda till fenomen som stagnation och splittring. I det fallet är det omöjligt att nå integration och föga troligt att man samarbetar trots att det finns starka gemensamma skäl till det.

Redaktionen

Redaktionens ordförande i den nationella dynamikens webbtidning, medicinska licensiat, specialistläkare i psykiatri, Anja Salmi och militärprofessor i ledarskap Aki-Mauri Huhtinen.

 

Kontakt information

tel. +358503394656

verkosto.kansallinendynamiikka@gmail.com

 


 

Länkar