Författarna

  • vill publisera sina åsikter för att granska det finländska samhället och världen bredare
  • för att tillämpa dessa åsikter
  • påverka saker på det sättet som är förenliga med nätverkets ändamål
Ahonen Pertti

Ahonen Pertti

Pertti Ahonen, Pol.Dr., Ekon.Mag., var under 1984-1989 biträdande professor i förvaltningslära vid Helsingfors Universitet och under 1990-2010 professor av offentlig förvaltning, med särskild hänsyn till finansförvaltning vid Tammerfors Universitet Fr. o. m. 2010 är han professor av statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Pertti Ahonen är medlem av redaktionsrådet i den Nationella Dynamiken.

Brissett Leslie

Brissett Leslie

Doktor Leslie Brisset, PhD
Direktor, Gruppdynamik Program
Tavistock Institute of Human Relations

Huhtinen Aki-Mauri

Huhtinen Aki-Mauri

Aki-Mauri Huhtinen är militärprofessor i ledarskap vid Institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid Försvarshögskolan. Huhtinens militära grad är generalstabsöverstelöjtnant och han har disputerat 1996 inom teoretisk filosofi vid Tammerfors universitet. Huhtinens forskningsområden är militär organisationsforskning och informationskrigföring. Aki-Mauri är medlem av redaktionsrådet i den Nationella Dynamiken.

Högberg Britta

Högberg Britta

Britta Högberg, leg psykolog; PHD i pedagogik. Hon har varit forskningsledare i Stockholms läns landsting och lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Efter pensioneringen är hon verksam som skribent och skriver om professionell kompetens i vår tid. 2016 kom hennes bok i Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid, utgiven på Daidalos förlag. Hon är en av grundarna av AGSLO och satt i dess styrelse i mer än trettio år, numera är hon stiftelseråd i AGSLO. Hon har också medverkat som stabsmedlem och konferensledare på grupprelationskonferenser i Sverige, Norge, England och USA.

Kovanen Pirjo

Kovanen Pirjo

Pirjo Kovanen, Pedagogie magister, lärare och tänkare. Hon har arbetat med utvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden för att utveckla metoder för att förhindra utslagning av ungdomar och för att identifiera och validera kompetenser. Senast har hon arbetat för genomförandet och utvecklingen av tjänster för unga asylsökande som har kom till Finland utan vårdnadshavare. Idag sysslar hon och hennes familj som frivilliga stödpersoner för invandrare ungdomar och hon studerar för att bli speciallärare.

Larsson Magnus

Larsson Magnus

Magnus Larsson, leg psykolog, PhD, docent, är lektor i organisationsutveckling på Institut for organisation, Copenhagen Business School. Han undervisar och forskar i huvudsak om ledarskap. Han är också ordförande i den svenska grupprelationsorganisationen AGSLO, och har deltagit som stabsmedlem på grupprelationskonferenser såväl i Sverige som i Danmark och på Färörna.

Linna Ari

Linna Ari

Geolog-fågelskådare, gillar tvärvetenskapliga projekter och våren.
Foto: Alba Montis

Partanen Jenni

Partanen Jenni

Jenni Partanen är en arkitekt, stadsplanerare och teknologie doktor. Hon arbetar som forskardoktorand vid Tampere Universitet. Partanens forskning handlar framför allt om självorganiseringens ekonomiska och socio-kulturella mekanismer i urban miljö, en allestädes närvarande 'programmerbar stadens' problematik, och planerings möjligheter att kontrollera och förutse komplex urban system. Hon undervisar i urban planering och GIS till arkitektstudenter på kandidat- och magisternivå.

Partanen Leena

Partanen Leena

Leena Partanen, ingenjör, har arbetat som spesialist i elektroteknisk handel. Hon är också aktiv i skrivargrupper.

Hon har studerat i olika skrivarskolor, till exempel i Orivesi och Laajasalo institut.

Pihkala Juha

Pihkala Juha

Jag är Juha Pihkala, 75 år gammal, jag bor i Tammerfors, jag är docent i Helsingfors Universitet och jag är pensionär från min tjänst som biskop. Jag har först arbetat som en församlingsprest, sedan som generalsekreterare av Tammerfors kyrkostiftet och till slut som deirektör av Kyrkans utbildnings centrum.

Under det pågående milleniumet jag har varit ordförande till Pirkanmaa sjukhusregionens vårdetiska råd, jag läser mycket för det mesta facklitteratur, och översätter klassiska kristliga texter från latin.

Pleijel Christian

Pleijel Christian

Christian Pleijel bor på Kökar, arbetar som programdirektör vid KTH i Stockholm och är ordförande för det Nordiska skärgårdssamarbetet. Han är engagerad i frågor som rör långsiktig planering av vatten, avlopp, energi och sjötransporter på öar. Han pratar mycket på jobbet, skriver gärna och gillar att gå. Han tycker om det som är litet, som står på tillväxt, odlar sin potatis själv och arbetar där han hänger sin hatt vilket ofta är på resa – en stor del av en öbos liv.

Rainio Elina

Rainio Elina

Elina Rainio har avlagt KM- diplom I pedagogik och hon är arbetsgemenskapscoach och licentiat i teaterpedagogik. Hon är pionjär i utvecklandet av olika arbetssätt gällande berättarkonst i Finland. Elina har coachat dynamiskt olika arbetsgemenskap i över 30 år och hon arbetar i Sillanrakentamo i Esbo. www.sillanrakentamo.com

Salmi Anja

Salmi Anja

Anja Salmi, med.lic., psykiatriker, är den verkställande direktören i den Psykiatriska öppenvårdkliniken Egofunktio Ab. Hon har studerat gruppdynamik på psykoanalytiska bas ända från 1981 och har länge varit associerad med Tavistock Institut. Hon har deltagit i gruppkonferenser i olika delar i världen, konsulterat och föreläst och hon är nu webbtidningen Den Nationella Dynamikens styrelseordförande och cefredaktör.

Sher Mannie

Sher Mannie

Doktor Mannie Sher, PhD
Direktor, Gruppdynamik Program
Tavistock Institute of Human Relations

Svenn Heikki

Svenn Heikki

Heikki Svenn är pensionerad ingenjör. Han har arbetat som konsult och som planerare samt arbetschef i Esbo stadens tekniska central.

Han har sjungit i olika kör som hobby i trettio år.

Visakko Tomi

Visakko Tomi

Tomi Visakko (fil.dr.) är en forskare som försöker att förstå det kulturella beteendet av människogrenen genom att ösa ur antropologi, lingvistik och semiotik. Som bäst är han intresserad av rollerna i den sociala interaktionen och i synnerhet av deras kulturella tekniker, värden och datastrukturer som har anknytning till deras adoptering. Hösten 2017 arbetar han som vikarierande universitetslektor i finska språket vid Helsingfors universitet och fortsätter efter det sitt post-doc-projekt som är sponsorerat av Konestiftelsen (”Cultural Technologies of Self-Transformation”).