A A A

kansallinendynamiikka.fiCAS

MITÄ ON KANSALLISEN DYNAMIIKAN VERKOSTO?

Kansallisen dynamiikan verkosto on tarkoitettu niille, jotka haluavat

  • julkaista käsityksiään tarkastellakseen suomalaista yhteiskuntaa ja laajemminkin maailmaa
  • soveltaakseen noita käsityksiään
  • vaikuttaakseen asioihin verkoston tarkoitusten mukaisesti

Verkoston tärkeä ilmentymä on sen verkkolehti.

Verkoston nimessä oleva kansallinen-sana viittaa sen toimipaikkaan Suomessa ja tarkoitukseen perustaa toimintansa vaikuttamiselle Suomesta käsin. Lehti tarkastelee Suomelle ominaisia tapoja organisoitua. Kansallinen-sana ei tarkoita, että verkostoa rajattaisiin jollain ahtaalla kansallisella, kielellisellä tai muulla periaatteella.

Kompleksisissa adaptiivisissa syteemeissä (CAS) osat ovat vain osittain kiinnittyneitä toisiinsa. Olennaista on usein pienin askelin tapahtuva jatkuva muutos, joka syntyy paradoksien kautta.

Tarkastelun näkökulmia

Verkoston toiminnan lähtökohtiin kuuluu sen jäsenten kiinnostus psykodynamiikkaan ja sosiaaliseen dynamikkaan. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi psykoanalyyttiset tai sosiaaliantropologiset käsitykset yksilön ja kollektiivin identiteetin ja toisaalta alteriteetin eli toiseuden muodostumisesta. Täydentäviin lähtökohtiin kuuluu tarkastelu esimerkiksi kompleksisten, adaptiivisten systeemien (CAS) näkökulmasta joita kuvannetaan usein Mandelbrotin fraktaalien avulla.

Videolla Mandelbrotin fraktaali mitä käytetään kuvaamaan CASeja.
Video: Gaurav Vohra, “A fractal zoom on a Mandelbrot set, finishing on a dendrite area”, Nov 12, 2006, Youtube.

Kansallisen dynamiikan verkosto kartoittaa ja kelpoistaa konkreettisia lähestymistapoja, joiden sovelluksilla voidaan vähentää disintegraatiota ja välttää stagnaatiota.Kompleksisissa adaptiivisissa syteemeissä (CAS) osat ovat vain osittain kiinnittyneitä toisiinsa. Olennaista on usein pienin askelin tapahtuva jatkuva muutos, joka syntyy paradoksien kautta.

Pinnallisia yksinkertaistuksia, syviä tunteita

Aikakauttamme leimaavat kansalliset mutta myös kansainvälisesti näkyvät kollektiiviset liikkeet. Ne vaikuttavat yksinkertaistuksien kautta. Ne tarjoavat näennäisesti helppoja mutta itse asiassa pinnallisia ja pirstoutumista lisääviä ratkaisumalleja. Populistiset liikkeet ja populistiset juonteet muissa liikehdinnöissä tarjoavat tästä monia paljon puhuvia esimerkkejä.

Kansallisen dynamiikan verkoston keskeisimpiä tarkoituksia on kartoittaa ja kelpoistaa lähestymistapoja, joiden konkreettisilla sovelluksilla voidaan vähentää disintegraatiota ja välttää pysähtyneisyyttä.

Identiteetti, rajat, toiseus ja muutos

Näytä lisätiedot
Sulje lisätiedot Sekä psykoanalyyttisten että muiden käsitysten mukaan identiteetti muodostuu ja pysyy yllä identifikaation perusteella rajojen muodostuessa suhteessa toiseuteen. Psykoanalyyttisten käsitysten piirissä korostuvat tällöin erityisesti projektiivinen ja introjektiivinen identifikaatio.

Kansallinen identifikaatio, identiteetti, toiseus ja rajat joutuvat alituisesti kyseenalaisiksi. Sukupolvien keskinäiset suhteet muuttuvat ja sukupolvet vaihtuvat. Psyykkinen ja sosiaalinen sukupuolinen identiteetti ja sen vastapoolina toiseus muuttuvat. Samoin muuttuvat kansallinen, kielellinen, sosioekonominen ja maailmankatsomuksellinen identiteetti ja toiseus. Jäsenyydet identiteettien mukaan rajautuvissa kollektiiveissa muuttuvat jäsenten liittyessä ja toisaalta erkaantuessa. Kollektiivien ja yksilöiden identiteettien rajoihin kohdistuu alituisia haasteita rajojen liikuttelemisen ja siirtämisen vuoksi. Tilannetta monimutkaistavat yksilöiden ja kollektiivien monimutkaiset ja alati muuttuvat keskinäiset riippuvuudet.

Muutos epätasapainotilasta toiseen

Vallitsevissa oloissa moni kokenee vaikuttamismahdollisuutensa vähäisiksi. Joudumme elämään paradoksien maailmassa, jossa ennakoitavuus on hyvinkin vähäistä. Tapahtumakulkuihin vaikuttavat seikat ovat usein kytkeytyneet toisiinsa vain löysästi ja toisinaan tuskin lainkaan. Muutos on usein mahdollista vain pienin askelin joskin toisinaan nopeammin. Tasapainon sijaan kehityskuvaa luonnehtii pikemminkin liike epätasapainotilasta toiseen.

Kansallisen dynamiikan osalta huomio kiinnittyy toivon, jatkuvuuden, yhteenkuuluvuuden ja muutoksen yllä pysymiseen.

Selviytymiselle on keskeistä kyky tehdä yhdessä työtä

Kansallisen dynamiikan osalta huomio kiinnittyy toivon, jatkuvuuden, yhteenkuuluvuuden ja muutoksen yllä pysymiseen. Huolimatta kollektiivisiin mittoihin yltävästä ahdistuksesta selviytymiselle on keskeistä kyky tehdä yhdessä työtä.

Elämme jatkuvassa muutosprosessissa

Ahdistus kuuluu väistämättä ihmisen elämään ja se lisääntyy jatkuvassa muutosprosessissa. Suru ja sen läpityöskentely on välttämätöntä kaikelle muutokselle.

Näytä lisätiedot
Sulje lisätiedot Riittämättömästi käsiteltynä muutos saattaa kollektiivisten projektioiden kautta katalysoida yhtäältä vainoharhalle analogisia prosesseja polarisaation kautta muovautuneine viholliskuvineen ja toisaalta maanisen kaikkivoipaisia prosesseja vahvoine johtajineen ja muine ideaalifiguureineen. Niiden tulee kuitenkin uumoilla valmistelevan tietä entistä katkerampiin kollektiivisiin pettymyksiin.

Kansallisen dynamiikan verkoston näkökulmasta riittämätön prosessointi voi johtaa pirstoutumisen ja jumiutumisen ilmiöihin.

Pirstoutuminen, jumiutuminen ja integraatio

Kansallisen dynamiikan verkoston näkökulmasta riittämätön prosessointi on omiaan johtamaan fragmentaation ja stagnaation ilmiöihin. Tällöin on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada aikaan integraatiota. Yhteistyötä tuskin tehdään, vaikka sille olisivat olemassa vahvat yleiset syyt.

Toimituskunta

Kansallisen dynamiikan verkoston blogifoorumin toimituskunnan puheenjohtaja, lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Anja Salmi , johtamisen sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen sekä yhteiskuntatieteiden tohtori Sinikka Torkkola.

 

Yhteystiedot

p. +358503394656

verkosto.kansallinendynamiikka@gmail.com

 

Linkit