A A A

ROHKEA AVAUKSEMME

Koneen säätiö

@koneensaatio

#rohkeatekijä

Koneen Säätiö on myöntänyt ajatushautomo Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikalle kolmevuotisen apurahan vuosille 2020-2022 aiheesta: Korruption tunnistaminen ja torjunta ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikan näkökulmasta. Hankkeen vetäjänä toimii Anja Salmi ja hautomon jäseninä mukana ovat Jaana Hallamaa, Aki-Mauri Huhtinen, Elina Knihtilä sekä tohtorit Sinikka Torkkola ja Ilkka Väätti.

Olemme nyt liitetty Koneen Säätiön kunniakkaaseen joukkoon. Saamme Koneen Säätiöltä paitsi huomattavaa taloudellista tukea myös erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia, mahdollisuuksia tehdä työtämme tunnetuksi, tukea ja apua sekä neuvonnan ja ohjeiden että konkreettisten tilojen käyttömahdollisuuksien puitteissa.

Toivomme voivamme osoittaa kiitollisuutta Koneen Säätiölle tekemällä työmme mahdollisimman hyvin ja omalta osaltamme auttaa maatamme onnistumaan muutosprosesseissa.

#ROHKEATEKIJÄ #BOLDMAKER

Hankkeemme tarkoituksena on vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla siinä ilmeneviä korruption muotoja vahvistamalla etenkin poliittisten toimijoiden kykyä torjua ja ehkäistä niitä.

Lähtökohtana on korruption tarkasteleminen uudenlaisesta, organisaatioiden ja yhteiskunnan dynamiikkaa ryhmäilmiöiden pohjalta hyödyntävästä näkökulmasta. Korruption ilmenemismuotoja eritellään suhteuttamalla ne ryhmien perustehtävään, toimijarooleihin ja tapoihin venyttää normeja.

Ajatushautomon jäsenten oma osaaminen

Haetulla rahoituksella vahvistetaan ajatushautomomme osaamista korruption tunnistamiseksi ja torjumiseksi eri organisaatio- ja yhteiskuntaelämän tasoilla.

Workshoppeja nuorille poliitikoille

Erityisenä tavoitteena on järjestää workshop-tilaisuuksien sarja, jolla tätä osaamista siirretään edelleen yhteiskunnallisesti aktiivisille nuorille niin, että heistä kehittyy vastuullisia poliittisten organisaatioiden jäseniä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä.

Verkkolehtemme

Ajatushautomon harjoittamat muut toiminnot kuten verkkolehden julkaiseminen tukevat päätarkoitustemme saavuttamista.

Toivomme löytävämme ne, joille yhteiskunnallinen tyytymättömyys tarjoaa lähtökohdan reflektoida ongelmia ja kehittyä tunnistamaan ja ymmärtämään myönteistä kehitystä estäviä korruption muotoja. Haluamme ottaa suurempia riskejä ja altistua enemmän yhteiskunnassamme. On tärkeää tarkastella terävämmin yhteiskunnassa vaikuttavia rooleja ja sitä, kuinka niitä voidaan käyttää tukena korruption paljastamiseksi ja estämiseksi ja kuinka korruption vaurioittamia organisaatioita voidaan korjata.

https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2019-2/yleinen-apurahahaku-taiteen-arvioijaprofiilit-5-12-2019/


KIITÄMME TAVISTOCK INSTITUUTTIA

Tavistock Institute logo
vuosia kestäneestä monimuotoisesta tuesta ja yhteistyöstä sekä ajatushautomomme Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikan (RYD), verkkolehtemme Kansallinen Dynamiikan (KD) että Nuorten poliitikkojen workshoppien synnyttämisessä ja jatkuvuudessa. Tavistock Instituutin, erityisesti Mannie Sherin, Leslie Brissettin ja Eliat Aramin meille välittämä korkealaatuinen teoreettinen ajattelu ja ainutkertainen käytännön tason oppiminen muodostavat keskeisen selkärankamme sekä teorian että käytännön osalta.https://www.tavinstitute.org/news/consulting-to-countries-part-ii/

The Tavistock Institute of Human Relations has been at the forefront of social science research and development since 1947: generating and applying ideas, and providing practical help to groups and organisations facing contemporary challenges. The Institute is a not-for-profit, whose main purpose is for the public good – to help organisations to learn, change, lead, innovate and flourish. We focus on our clients’ aims and on the way they go about their work. We offer a partnership with our clients, collaborating in: diagnosis and problem solving; designing and implementing organisational interventions; managing change; reflecting and learning. Our consultants are skilled in creating safe spaces for our clients to learn from experience and foster experimentation. We listen and respond in ways that balance constructive challenge with effective support. Much of the Institute’s work is multi-disciplinary and through research, evaluation, organisational consultancy and professional development, the Institute promotes compassionate leadership, sustainable change and ongoing learning.


KIITOKSET

Heikki Svenn
Mannie Sher
Leslie Brissett
Eliat Aram
Maria Claudia Benassi
Siv Boalt Boethius
Helena Järvinen
Pasi Olkkonen
Timo Hamina
Janni Jääskeläinen
Ritva Jansson
Bernt Balkh
Annamari Huovinen
Lea Henriksson
Erja Makkula
Britta Högberg
Jouko Järvinen
Arja Lerssi-Lahdenvesi
Tommi Korkeakoski
Elina Rainio
Jolita Buzaityte-Kasalyniene
Miki Rozenstine
Franca Fubini
Alfredo Veneziale
Helen Fatkulbayanova
David Lawlor
Magnus Larsson