Att uppskatta tiden ökar med åldern

Ålderdomen är en lång och viktig livsperiod som ökar tidens betydelse och evaluering av dess bruk. När det finns förnimbart mera begränsad livstid kvar, börjar människan väga noggrannare var hon investerar sin tid.

The increasing appreciation of time as one grows older

Senescence is a long and important period in life that increases the meaning of time and evaluation of its use. When one perceives that one’s days are numbered, one considers more carefully how one invests one’s time.

Ajan arvostus lisääntyy ikääntyessä

Vanhuus on pitkä ja tärkeä elämänvaihe, joka lisää ajan merkitystä ja sen käytön arviointia. Kun jäljellä on hahmotettavasti aiempaa rajallisempi määrä elinaikaa, ihminen punnitsee tarkemmin, mihin hän haluaa aikansa sijoittaa.